Wedstrijd

WEDSTRIJDREGLEMENT


• Door deel te nemen aan deze wedstrijd (“Wedstrijd”) aanvaardt de deelnemer (“Deelnemer”) de huidige 
   wedstrijdvoorwaarden. Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de Wedstrijd plaatsvinden.   
   Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de Organisator (zoals hieronder 
   gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de Wedstrijd goed te laten verlopen. In geval van 
   bijzondere omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen 
   voor zover als nodig.

1. Organisator
(a) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Morgana BV (de Organisator), met maatschappelijke zetel Hofkwartier 11, 2200 Herentals en ondernemingsnummer BE 0760.627.478.
(b) Optiek De Belser (Morgana BV) stelt de wedstrijd op, beheert de wedstrijddeelname en is verantwoordelijk voor de bepaling van de winnaars zoals hieronder beschreven. Zij hebben autonoom controle over de wedstrijd.

2. Doelgroep
Een Deelnemer moet op het ogenblik van deelname aan de Wedstrijd minstens 18 jaar of ouder zijn en verblijven op het grondgebied van België.

3. Duur van de Wedstrijd
De wedstrijd loopt van 01 december 10 u. tot en met 31 december 2022 om 10 u.

4. Deelname aan de Wedstrijd
(a) Een Deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd.
(b) In geval van duidelijke en aanwijsbare pogingen tot bedrog en van valse of onvolledige verklaringen, houdt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer onmiddellijk uit te sluiten.
(c) Indien toepasselijk, behoudt de Organisator zich het recht voor om een of meerdere prijzen niet uit te reiken omwille van het lage aantal deelnames.

5. Prijzen
(a) De prijzenpot omvat een bon voor een citytrip voor 2 personen t.w.v. €500, een iPad (64 gb) t.w.v. €349 en een zonnebril naar keuze bij Optiek De Belser in Herentals t.w.v. €190.
(b) Alle Deelnemers welke gedurende de deelname termijn op geldige wijze hebben deelgenomen, worden op een lijst gezet.
(c) De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd en enkel de Organisator beslist over de winnaar(s). Deze beslissingen kunnen niet worden aangevochten en er wordt niet over gecorrespondeerd.
(d) Elke Deelnemer kan slechts één prijs winnen.
(e) De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook.

6. Kennisgeving en ontvangst van de prijs
(a) De winnaar wordt per e-mail verwittigd en moeten zijn/haar prijs aanvaarden binnen de 30 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij hij/zij wordt verwittigd dat hij/zij heeft gewonnen. De winnaar wordt geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 5 dagen na de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaar niet bereikt kan worden en zal een nieuwe winnaar geselecteerd worden volgens dezelfde criteria als hierboven vermeld.
(b) De Organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld wegens een fout vanwege de Deelnemer in het opgegeven adres, e-mailadres of andere persoonlijke informatie, van hemzelf of zijn vrienden, of door toedoen van derde partijen.

7. Aansprakelijkheid
(a) De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de Wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. Voor zover toegelaten onder het toepasselijke recht, sluit de Organisator tevens elke aansprakelijkheid uit voor schade die in het kader van deze Wedstrijd door zijn toedoen wordt veroorzaakt.
(b) De Deelnemer waarborgt, en vrijwaart de Organisator volledig voor enige schade veroorzaakt door niet-naleving van deze waarborg, alle nodige rechten en toestemmingen te hebben verkregen voor het plaatsen van welke inhoud dan ook die met het deelnemen aan de Wedstrijd gepaard gaat.
(c) De Organisator wijst alle aansprakelijkheid af in geval van toegangsproblemen en belemmeringen tot, het slecht functioneren van of enige moeilijkheden met betrekking tot technische instrumenten, computers, de telefoonlijn, kabels, elektronica, software en materiaal, doorzending en verbinding, de verbinding met het internet en het mobiel en vast telefoonnetwerk die tot gevolg kunnen hebben dat de Deelnemer op enige wijze wordt verhinderd om deel te nemen aan de Wedstrijd. Hetzelfde geldt indien gebruik zou worden gemaakt van fysieke post- of koerierdiensten.
(d) Zo ook aanvaardt de Organisator op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor problemen veroorzaakt aan de configuratie van de apparatuur van de Deelnemer die een weerslag kunnen hebben op de inspanningen van de Deelnemer tijdens het deelnemen aan de Wedstrijd.

8. Verwerking van persoonsgegevens
(a) Het is mogelijk dat aan de Deelnemer gevraagd wordt om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de Wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de Wedstrijd.
(b) De Organisator, waarvan u de contactgegevens bovenaan terugvindt, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de afhandeling van de Wedstrijd. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze niet correct zouden zijn.
(c) De organisator, of een andere met de Organisator verbonden vennootschap, behoudt zich het recht voor om de naam/namen van de winnaar(s) openbaar te maken op de website.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
(a) De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Turnhout (België), tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.
 

Stay in touch

Openingsuren

  • MaGesloten
  • Din 9u - 12u30, 14u -18u30
  • Wo 9u - 12u30, 14u -18u30
  • Don 9u - 12u30, 14u -18u30
  • Vr9u - 12u30, 14u -18u30
  • Za 9u -18u00
  • ZoGesloten